Pwojè

Pwojè PAIRC-C

Pou moman n ap pale a, pwojè a ap trete kat tematik sa yo : touris dirab, edikasyon nan domenn anviwonnman ak devlopman dirab, ekonomi sikilè epi kontinite aktivite yo.

Ekonomi Sikilè

Aksyon sa a vize kreye yon sous revni konplemantè pou kominote lokal yo nan transfòme yon sous degradasyon anviwonnmantal (dechè plastik) pou tounen yon pwodui ki gen yon valè ajoute. Nan tèt kole ak ONG ki rele Recycle Rebuild ki baze nans peyi Ladominik, UNITE Caribbean akonpanye estrikti ki rele Alyans Etidyan karayibeyen sou pou anviwonnman-Caribbean SEA ki enstale nan lokalite ki rele La Soufrière nan peyi Sent Lisi, nan egzekisyon pwojè valorizasyon dechè plastik. Pandan premye faz pwojè a, asosyasyon ki rele Caribbean-SEA te benefisye akonpayman UNITE Caribbean nan reyalizasyon yon gid metodolojik pou egzekite yon pwojè konsa e sou rechèch fon konplemantè pou finanse reyalizasyon pwojè a konkrètman. Dezyèm faz pwojè a vize estriktire aktivite asosyasyon an nan bay asistans teknik sou konstriksyon ak itilizasyon machin yo, sou mòd gouvènans asosyasyon an ak etid mache. Lè tout bagay fini, pwodui ki valorize yo, ki pote non « items » ap gen pou yo vann bay touris sou mache touristik yo, nan otèl yo, bato kwazyè, elatriye.

Touris Dirab

Touris nan Karayib la baze esansyèlman sou de atou anviwonnmantal. Sektè touris la gen lyezon sere ak resous natirèl yo epi ak anviwonnman dirèk li. Nan ka sa, ris ekolojik yo reyèl e yo pètinan. Poutan, menm anviwonnman sa yo ap sibi de gwo presyon akoz prezans lòm nan anviwonnman an ki ranfòse ak kantite touris k ap vizite zòn sa yo. Pou garanti kominote yo ka benefisye de retonbe ekonomik ak anviwonnmantal pozitif de sektè sa a, li nesesè pou enplike popilasyon teritwa sa yo nan devlopman touristik teritwa yo.

Se nan sans sa, aksyon Touris Dirab la vize fòmasyon de pwofesyonèl k ap evolye nan sektè sa ak otorite lokal ak fòmasyon lòt moun ankò. Objektif la se defini yon ansanm kritè ekolojik tout teritwa ki fè pati pwojè PAIRC-C yo pataje ant yo e ki ap garanti yon aktivite touristik ki respekte anviwonnman nan tèt kole ak kominote epi otorite lokal yo. 

Edikasyon sou Anviwonnman ak Devlopman Dirab

Si n pran an kont disponibilite limite zouti pedagojik pou fè fòmasyon sou anviwonnman ak devlopman dirab (EEDD) epi de estrateji kominikasyon ki souvan pa adapte ak kontèks karayibeyen an, youn nan objektif pwojè PAIRC-C a se ranfòse kapasite popilasyon teritwa sa yo pou yo pran konsyans parapò a chanjman klimatik yo epi pou yo chanje konpòtman. Jounalis yo se yo menm ki dwe premye moun ki dwe fòme gran piblik la. Se pou sa, aksyon Edikasyon sou anviwonnman an vize ranfòse kapasite jounalis yo pou yo pi byen konprann epi trete de sijè ki gen rapò ak chanjman klimatik espesyalman sou konsekans yo genyen sou teritwa nou yo. Mete jounalis ki nan teritwa ki fè pati pwojè PAIRC-C yo an rezo epi fòme yo ap kontribye nan ka sa nan amelyorasyon nivo edikasyon popilasyon peyi karayib yo sou chanjman klimatik nan bay popilasyon an de esplikasyon rasyonèl sou sa ki koze fenomèn sa a epi ba li de egzanp konkrè sou mezi adaptasyon sosyete sivil la ka pran.

Kontinite Aktivite yo nan sektè prive a

Asire kontinite aktivite ti biznis ak mwayenn biznis se poto mitan konstriksyon yon sosyete rezilyan, paske biznis sa yo souvan pi vilnerab fas a konsekans chanjman klimatik yo. Objektif prensipal aksyon sa a « Kontinite Aktivite yo » se fòme de fòmatè nan chak teritwa yo pou yo akonpanye ti biznis ak mwayenn biznis yo nan mete kanpe Plan Kontinite Aktivite pa yo (PCA). Chak fòmatè dwe replike fòmasyon an pou de manm nan sektè prive ki nan teritwa pa yo nan tèt kole ak Chanm Komès oswa asosyasyon pwofesyonèl yo. Nan Fòmasyon fòmatè ki te fèt soti 24 pou rive 26 avril pase a nan lokal Chanm Komès peyi Matinik gen yon ventèn (20) moun ki te patisipe. Se Biwo Nasyonzini pou rediksyon ris ak katastwòf (UNISDR-rejyon Amerik latin ak Karayib) ki te anime fòmasyon an. CDEMA ki se Ajans Karayibeyen k ap jere Ijans ak Katastwòf te prezan tou nan fòmasyon an.