Kisa pwojè PAIRC-C a ye

Karayib la se yon zòn entegrasyon rejyonal aktif ki gen yon bon kantite òganizasyon ki gen kòm sib devlopman ekonomik ak ranfòsman koperasyon rejyonal pou kreye yon veritab espas ekonomik ak koperasyon kote yo tout ap patisipe. Enstitisyon rejyonal tankou OECO, AEC ak CARICOM fè konsta nou pral site la yo regilyèman : 

  • Gen yon mank koneksyon ant teritwa ki nan karayib la,
  • Pa gen ase aksè a bon jan kalite espètiz teknik, yo ka peye nan yon pri ki rezonab, ki pran an kont sitiyasyon peyi nan Karayib yo epi yo ka mobilize nan tan ki nesesè pou sa, rejyon Karayib la vilnerab anpil fas a ris katastwòf natirèl kote entansite ak frekans fenomèn sa yo ap ogmante akoz chanjman klimatik,
  • Kapasite limite yo genyen pou fè prevansyon, adaptasyon ak jesyon ris. 

 

Aprè konsta sa yo epi volonte otorite lokal nan Peyi Karayib yo pou yo angaje yo nan demach pou fè koperasyon ki chita sou pwoblematik « klima » kòm mwayen ki ka rapwoche teritwa karayib yo nan rapò ant enstitisyon ak enstitisyon, Pwojè Entegrasyon Rejyonal Karayib-Klima (PAIRC-C) pran nesans. 

Pwojè sa a ki ap dire 2 lane, nan ka sa ap pwopoze tèt li pou akonpanye teritwa yo pou konstwi yon apwòch entegrasyon rejyonal pou ansanm yo fè fas a defi chanjman klimatik yo pandan y ap ogmante kapasite rezilyans klimatik yo. Senk teritwa ki pale kreyòl ki konsènen yo se : Ayiti, Gwadloup, Ladominik ak Sent Lisi. 

Pwojè sa jwenn finansman Fon Solidarite Priyotè pou Inovasyon (FSPI) ki nan Ministè Ewòp ak Afè Etranjè peyi Lafrans ki mete disponib pou li 350 000 ewo ladan li gen 50 000 ewo ki soti nan fon piblik epi se UNITE Caribbean, ki se yon ajans ki baze nan rejyon karayib la ki espesyalize nan bay konsèy epi akonpanye egzekisyon pwojè koperasyon nan nivo peyi karayib yo, ki ap egzekite pwojè a. PAIRC-C konpoze de twa pati :

  • Oganizasyon 8 pou rive 10 misyon asistans teknik, 
  • Konsepsyon epi òganizasyon 3 pou rive 4 modil fòmasyon,
  • Kreyasyon yon rezo dijital ki ap pèmèt yo mete kanpe yon rezo aktè. 

Faz demaraj la pèmèt nou idantifye epi katografye, sou chak teritwa yo, bezwen yo rele « bezwen òfelen oswa bezwen de nich » nan domenn rezilyans klimatik epi idantifye de aktè enpòtan nan sektè a ki se manm rezo a nan moman n ap pale a. Aprè nou fin rasire nou bezwen de nich ki idantifye reponn a yon bezwen rejyonal ki benefisye de yon rezonans sou tout senk (5) teritwa ki konsènen yo, manm ki se aktè nan rezo PAIRC-C yo, nan tèt kole ak UNITE Caribbean, defini tematik entèvansyon yo, misyon asistans teknik yo ak fòmasyon yo. Travay tèt ansanm sa a te fèt pandan seminè ki te òganize nan peyi Gwadloup soti 10 pou rive 12 desanm 2018. Nan seminè mobilizasyon sa a te gen yon trantènn (30) patisipan, manm ak patnè rezo PAIRC-C a ki te la. Travay ki te reyalize nan premye faz la te pèmèt gen 4 tematik priyoritè ki degaje, ki se : touris dirab, edikasyon nan domenn anviwonnman ak devlopman dirab, ekonomi sikilè epi kontinite aktivite.