PAIRCC

Pwojè Sipò pou Entegrasyon Rejyonal Karayib-Klima

Kontak

Ranfòse ansanm rezilyans parapò a fenomèn klimatik yo

Pwojè Sipò pou Entegrasyon Rejyonal Karayib-Klima (PAIRC-C) » se yon pwojè ki ap egzekite sou plizyè lane ki jwenn finansman Fon Solidarite Priyoritè pou Inovasyon ki nan Ministè Afè etranjè peyi Lafrans ; Enstitisyon k ap egzekite pwojè sa a se UNITE Caribbean, li menm ki se yon ajans ki baze nan rejyon karayib la ki espesyalize nan bay konsèy epi akonpanye egzekisyon pwojè koperasyon nan nivo peyi karayib yo. Pwojè PAIRC-C gen pou objektif amelyore kapasite rezilyans klimatik popilasyon nan senk (5) teritwa nan rejyon karayib la ki pale kreyòl, ki se : Ayiti, Gwadloup, Ladominik, Matinik ak Sent Lisi.

Platfòm dijital sa jwenn finansman Fon Solidarite Priyoritè pou Inovasyon ki nan Ministè Ewòp ak Afè Etranjè kote se Unite Caribbean k ap egzekite l.

Kisa pwojè PAIRC-C a ye

Pwojè PAIRC-C gen pou objektif amelyore kapasite rezilyans klimatik popilasyon nan senk (5) teritwa nan rejyon karayib la ki pale kreyòl, ki se : Ayiti, Gwadloup, Ladominik, Matinik ak Sent Lisi.Pwojè sa konpoze de twa aspè sa yo : misyon asistans teknik, modil fòmasyon epi yon platfòm dijital (sou entènèt). Pou moman n ap pale a, pwojè a ap trete kat tematik sa yo : touris dirab, edikasyon nan domenn anviwonnman ak devlopman dirab, ekonomi sikilè epi kontinite aktivite.

Albòm foto

Pwojè PAIRC-C a pèmèt nou konstwi de pon ant diferan teritwa Karayib yo

Asistans teknik

Evennman

Bilten enfòmasyon

Pou rete enfòme sou tout dènye travay pwojè PAIRC-C a ap fè, plan ak patenarya ki ap devlope, telechaje bilten nouvèl nou an ki ap soti chak 2 mwa nan lang ou pale a.